Hoşgeldiniz Bugün

12 ADET TAHDİTLİ TİCARİ (T) PLAKA SATIŞI YAPILACAK

İLAN

EDİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Belediyemiz uhdesinde bulunan 12 (Oniki) adet Tahditli Ticari (T) Plaka satış ihalesi 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif (Artırma) Usulü ile yapılacaktır.
İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

 

             DIŞ ZARF:

1. İhaleye yalnız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler katılabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğuna dair Nüfus Cüzdanı Fotokopisini ihale teklif dosyasına konulacaktır.

2. İstekli adına vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin Noter Tasdikli Vekâletname (2020 yılı içinde düzenlenmiş olacak) aslı ve istekli adına düzenlenmiş ihaleye katılabilmek için istenilen belgeler ihale teklif dosyasına konulacaktır.

3. İhale tarihinde isteklilerin Türkiye sınırları içinde kendi adlarına tahditli veya tahsisli ticari (T, M, S, J vb.) plaka kaydı / hakkı bulunmaması gerekmektedir. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun Türkiye Genelinde Ticari Plaka Hakkı Bulunmadığına Dair Beyanı imzalayarak ihale teklif dosyasına konulacaktır. İhale esnasında ve/veya daha sonra yapılacak kontrollerde isteklilerin Türkiye sınırları içinde kendi adlarına tahditli veya tahsisli ticari (T, M, S, J vb.) plaka kaydı bulunduğu anlaşılması halinde kendileri Tahditli Ticari (T) Plaka alma hakki kazanmış olsalar dahi ihale iptal edilerek Geçici Teminat idare tarafından gelir kaydedilecektir.

4. Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınmış Edirne Belediyesi Sınırları ve Mücavir Alanı içerisinde Ticari Plaka Kaydı Olmadığına Dair Onaylı Belge teklif dosyasına konulacaktır.

5. İsteklilerin geçici teminatı nakit olarak Belediye Başkanlığı veznelerine yada dekont aslı veya şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu teklif dosyasına konulacaktır.

6. İstekli tarafından teklif vereceği Tahditli Ticari (T) Plaka Hakkı ihalesi için İhale Dosyası Satın Aldığına Dair Belge aslını ihale teklif dosyasına konulacaktır.(Şartname aldığına dair 120,00-TL değerindeki makbuzun aslı)

7. İsteklinin ihale ilan tarihinden itibaren son bir ay içerisinde Resmi Kurumlara verilmek için alinmiş Adli Sicil Kaydı ihale teklif dosyasına konulacaktır. İstekliler 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş ve affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile, Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,   güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Türk Ceza Kanununun 81, 102, 103, 104, 105, 109, 179/3, 188, 190, 191, 226 ve 227 inci maddelerindeki suçlardan hüküm giymemiş olmak veya devam etmekte olan bir kovuşturması bulunmamak ya da kovuşturması uzlaşmayla neticelenmemiş olmak, Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti,  iltisaki veya irtibatı bulunmamak, şartlarına haiz olması zorunludur.

8. İsteklinin Adrese Dayalı Kayıt Sisteminde kayıtlı bulunduğu mahalle veya köy muhtarından tasdikli nüfus cüzdan sureti ve en az 2 yıl Edirne İl hudutları içinde oturduğuna dair Tasdikli ikametgâh Belgesi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

9. 03.05.1986 tarih 86/10553 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereği şoförlük mesleğini geçim olarak seçmiş olması gerekmektedir. İsteklinin Edirne veya ülke sınırları içinde başka bir ticari faaliyeti olmadığına dair Edirne Kırkpınar/Arda Vergi Dairelerinden alınacak Mükellefiyet Belgesi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

10. B Sınıfı veya üstü Sürücü Belgesi fotokopisi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

11. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş merkezlerden Uyuşturucu Kullanmadığı ile ilgili Tahlil Sonuçlarını Gösterir Rapor (İhale ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayı geçmemiş) ihale teklif dosyasına konulacaktır.

12. Edirne Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden ihale ilan tarihinden sonra alınacak idareye Borcu Yoktur Belgesi ihale teklif dosyasına konulacaktır.

13. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun belirtilen Teklif Mektubu (kapalı bir iç zarf içinde) ihale teklif dosyasına konulacaktır.(İÇ ZARF)

14. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun olarak istekli Ticari Tahditli (T) Plaka ihalesinde uhdesinde bir adet (T) plaka kaldığı takdirde, Edirne Belediyesi Taksi Yönetmeliği hükümlerine uymayı ve 6 (altı) ay içerisinde uhdesinde kalan (T) plakasına Taksi Yönetmeliğine uygun araç takarak ticari faaliyetine başlayacağına dair Taahhütname ihale teklif dosyasına konulacaktır.

15. Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun ihalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Beyanı ihale teklif dosyasına konulacaktır.

 

         İÇ ZARF:


   Şekli ve içeriği ihale dosyasındaki örneğe uygun olarak düzenlenmiş Teklif mektubundan oluşur, teklif mektubu ihaleye iştirak edecek gerçek kişi veya kanuni vekilince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul ettiğini belirtecektir.
     Teklif mektuplarında teklifin rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.                                       
      Teklif mektubu bir zarf içerisine (İç Zarf) konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine İsteklinin adı, soyadı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve ihale konusu (T) plaka numarası yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacaktır.

       Şartname her gün mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Destek Hizmetleri Biriminde bedelsiz görülebilir. İhale dosyası (T) plaka dosya başına 10,00-TL olmak üzere toplam 120,00-TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhale dokümanları şartnamenin ekidir.

   2886 sayılı D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

      Teklifler 17.11.2020 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

     Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. İhale 17.11.2020 Salı günü aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

       İlan olunur.

 

  TAKSİ DURAĞININ MAHALLESİ TAKSİ DURAĞININ MEVKİ (T) PLAKA NOSU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE GÜN VE SAATİ
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0042 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 10.00
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0160 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 10.15
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0305 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 10.30
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0334 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 10.45
  ODASI ÇEVRESİ
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0407 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 11.00
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0461 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 11.15
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0474 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 11.30
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0483 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 11.45
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0492 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 13.00
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0495 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 13.15
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0504 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT: 13.30
 
  1.MURAT MAHALLESİ TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇEVRESİ 22 T 0507 400.000,00 -TL+KDV 12.000-TL 17.11.2020 SAAT:13.45